案牒 án điệp
♦ Sách phả tra duyệt tông thất (dòng họ xa gần).
♦ Giấy tờ văn thư việc quan.