楷書 khải thư
♦ Một thể của chữ Hán. Do lệ thư diễn biến mà thành, chữ viết ngay ngắn rõ ràng. § Còn gọi là chân thư , chánh thư .
♦ Chỉ quan lại biên chép văn tự.