構兵 cấu binh
♦ Hai bên ra quân giao chiến. ☆Tương tự: giao chiến . ◇Mạnh Tử : Ngô văn Tần Sở cấu binh, ngã tương kiến Sở vương thuế nhi bãi chi , (Cáo tử hạ ) Tôi nghe quân Tần và quân Sở đánh nhau, tôi yết kiến vua Sở khuyến dụ nên ngưng giao chiến.