構怨 cấu oán
♦ Gây nên thù oán, kết oán. ◎Như: tha môn lưỡng cá nhân cấu oán dĩ cửu, nhất kiến diện tựu nộ mục tương thị , .