機杼一家 cơ trữ nhất gia
♦ Phong cách văn chương riêng của một nhà. ◇Ấu học quỳnh lâm : Văn chương kì dị, viết ki trữ nhất gia , (Văn sự loại ).