歌工 ca công
♦ Người làm nghề diễn tấu, ca xướng. ◇Bao Hà : Canh đối nhạc huyền trương yến xứ, Ca công dục tấu "Thái liên" thanh , (Khuyết hạ phù dong ).