正文 chánh văn
♦ Văn bản trứ tác, khác với "tự ngôn", "chú giải", "phụ lục", v.v. ◇Chu Tử ngữ loại : Học giả quan thư, tiên tu độc đắc chánh văn, kí đắc chú giải, thành tụng tinh thục , , , (Quyển thập nhất).