正法 chánh pháp
♦ Chánh trị, pháp độ. ◇Thương quân thư : Lự thế sự chi biến, thảo chánh pháp chi bổn, cầu sử dân chi đạo , , 使 (Canh pháp ).
♦ Pháp độ công bình chính đáng. ◇Hoài Nam Tử : Lập chánh pháp, tắc tà toại, quần thần thân phụ, bách tính hòa tập , , , (Binh lược ) Lập ra pháp độ công chính, ngăn chặn tà đạo, vua tôi thân cận phụ giúp, trăm họ hòa mục đoàn kết.
♦ Phép tắc chính đáng, phép tắc chính tông.
♦ Pháp thuật chính đáng. § Nói tương đối với tả đạo yêu thuật. ◇Liêu trai chí dị : Thiếp tuy hồ, đắc tiên nhân chánh pháp, đương thư nhất phù niêm tẩm môn, khả dĩ khước chi , , , (Hồ tứ thư ).
♦ Theo đúng phép chế tài, biện lí. ◇Quan Hán Khanh : Giá đô thị quan lại mỗi vô tâm chánh pháp, sử bách tính hữu khẩu nan ngôn , 使 (Đậu nga oan , Đệ tam chiệp ).
♦ Đặc chỉ xử tử hình. ◇Bạch Phác : Lộc San phản nghịch, giai do Dương thị huynh muội, nhược bất chánh pháp dĩ tạ thiên hạ, họa biến hà thì đắc tiêu? 祿, , , (Ngô đồng vũ , Đệ tam chiệp ).
♦ Phật pháp chân thật. ◇A Bì Đạt Ma Câu Xá Luận : Phật chánh pháp hữu nhị, vị: Giáo, Chứng vi thể , : , (Quyển nhị thập cửu ).