正確 chánh xác
♦ Thật, đúng, không sai. § Tức là phù hợp với sự thật, quy luật, đạo lí hoặc tiêu chuẩn. ◎Như: nhĩ đích kiến giải ngận chánh xác .