正顏 chánh nhan
♦ Thái độ trịnh trọng nghiêm túc. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tha hữu thì hàm tu liễm tị, hữu thì chánh nhan cự khước , (Quyển tam thập nhị).