歧路 kì lộ
♦ § Cũng viết là kì lộ .
♦ Đường nhỏ rẽ ra từ đường lớn. ◇Tào Thực : Mĩ nữ yêu thả nhàn, Thái tang kì lộ gian , (Mĩ nữ thiên ).
♦ Tỉ dụ con đường lầm lạc. ◎Như: tha nhân giao hữu bất thận nhi ngộ nhập kì lộ .