毆打 ẩu đả
♦ Đánh, đập. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ẩu đả bình nhân, nhân nhi trí tử giả để mệnh , (Quyển tam thập tam).