民眾 dân chúng
♦ Người dân, nhân dân. ◇Công Dương truyện : Quý Thị đắc dân chúng cửu hĩ (Chiêu Công nhị thập ngũ niên ).