沛公 bái công
♦ Tức Hán Cao Tổ Lưu Bang . Hán Cao Tổ khởi binh ở huyện Bái , nên xưng là Bái Công .