沛澤 bái trạch
♦ Đầm có nhiều cây cỏ mọc, chỗ có nhiều cầm thú trú ẩn. ◇Mạnh Tử : Viên hữu, ô trì, bái trạch đa nhi cầm thú chí , , (Đằng Văn Công hạ ).
♦ Đầm lớn ở ấp Bái, tương truyền là chỗ Hán Cao Tổ chém con rắn trắng.