沛然 phái nhiên
♦ Thịnh lớn, mạnh. ◇Mạnh Tử : Thiên du nhiên tác vân, phái nhiên hạ vũ, tắc miêu bột nhiên hưng chi hĩ , , (Lương Huệ Vương thượng ).
♦ Trong lòng rất cảm động. ◇Hán Thư : Ư thị thiên tử phái nhiên cải dong, viết: Du hồ, trẫm kì thí tai! , : , ! (Tư Mã Tương Như truyện ).
♦ Ân trạch to lớn sâu dày.
♦ Phong phú, sung dụ.