波斯 ba tư
♦ Tên nước: Persia (tiếng Anh), thuộc Á châu. Nay gọi là Y-Lãng (Iran).