波濤 ba đào
♦ Sóng lớn. ◇Trương Kiều : Sầu liên viễn thủy ba đào dạ, Mộng đoạn không san vũ bạc thì , (Vọng Vu San ).
♦ Chỉ cảnh gian nan hiểm trở. ◇Mạnh Giao : Hà tất tại ba đào, Nhiên hậu kinh trầm phù , (Bách ưu ).
♦ Tỉ dụ biến cố thình lình. ◇Tần tính lục quốc bình thoại : Hán Tổ Tây chinh bỉnh bạch mao, Tử Anh tông miếu khởi ba đào 西, (Quyển thượng).
♦ Tỉ dụ tâm tình lai láng, ý tưởng dồn dập (như sóng lớn). ◇Hàn Dũ : Nam Cung tiên sanh hãn đắc chi, Ba đào nhập bút khu văn từ , (Đào nguyên đồ ).
♦ Trốn chạy, bôn đào. ◇Lí Bạch : Sất trá kinh bách chiến, Hung Nô tận ba đào , (Bạch Mã Thiên ).