注重 chú trọng
♦ Đặt nặng, nhấn mạnh một phương diện coi là quan trọng. ◇Hoàng Trung Hoàng : Nguyên thư nãi dĩ nhất nhân chi kinh nghiệm quan sát đại cục, cố tác giả hoặc biệt hữu sở chú trọng , (Tôn Dật Tiên , Phàm lệ ).
♦ Coi trọng. ◇Từ Đặc Lập : Hậu bán niên hoán liễu cá mông sư, tha ngận chú trọng giáo ngã tố nhân đích đạo lí , (Ngã đích sanh hoạt ).