炙背 chích bối
♦ Phơi lưng, mặt trời chiếu vào như nướng. § Cũng như sái bối .