焜黃 hỗn hoàng
♦ Màu vàng cháy xém. Hình dung sắc vẻ suy kém. ◇Cổ nhạc phủ : Thường khủng thu tiết chí, hỗn hoàng hoa diệp suy , (Trường ca hành ) Thường sợ mùa thu đến, hoa lá vàng vọt suy kém.