無法 vô pháp
♦ Không coi theo phép tắc kỉ cương gì cả. ◇Hiếu Kinh : Phi thánh nhân giả vô pháp, phi hiếu giả vô thân, thử đại loạn chi đạo dã , , (Ngũ hình ).
♦ Không có cách nào, không có biện pháp. ◇Ba Kim : Hữu ta nhân tại ngoại diện thính đáo bất thiểu đích lưu ngôn, vô pháp giải trừ tâm trung đích nghi hoặc , (Trung quốc nhân ).