照常 chiếu thường
♦ Theo lệ thường, không thay đổi gì cả. ◇Lí Chí : Trừ thiêu thủy thung mễ tác vụ chiếu thường ngoại, kì dư phi lễ Phật tức tĩnh tọa dã , (Dự ước ) Trừ ra việc gánh nước giã gạo theo lệ thường, còn như không lễ Phật thì tĩnh tọa.