照準 chiếu chuẩn
♦ Nhắm vào, nhắm tới.
♦ Ngày xưa dùng trong công văn: đồng ý theo lời thỉnh cầu của cấp dưới.