狂言 cuồng ngôn
♦ Lời khoa đại phóng tứ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Huyền Đức dữ Lã Bố bồi thoại viết: Liệt đệ tửu hậu cuồng ngôn, huynh vật kiến trách : , (Đệ thập tam hồi) Huyền Đức đang tiếp chuyện Lã Bố, (nghe Trương Phi thách thức đánh nhau với Lã Bố), vội nói: Em tôi (chỉ Trương Phi) uống rượu say, nói lời quá đáng, xin anh đừng chấp.
♦ Lời cuồng trực kinh người. ◇Đỗ Mục : Ngẫu phát cuồng ngôn kinh mãn tọa, Tam trùng phấn diện nhất thì hồi 滿, (Binh bộ thượng thư tịch thượng tác ).
♦ Dùng làm khiêm từ. ◇Trương Huệ Ngôn : Huệ Ngôn ư thiên hạ sự vô nhất năng hiểu, bất lượng kì ngu bỉ, triếp dục dĩ cuồng ngôn văn ư chấp sự, chấp sự kì diệc sát chi, hạnh thậm , , , , (Dữ Tả Trọng Phủ thư ).
♦ Nói năng bừa bãi, hồ đồ. ◇Liễu Thanh : Đề tự: Ngã cấp nhĩ thuyết cú thoại, nhĩ khả biệt cấp ngoại nhân cuồng ngôn loạn ngữ a! : , (Sáng nghiệp sử ).
♦ Chỉ lời nói mê sảng loạn xạ của người bệnh.