王嬙 vương tường
♦ Cung nhân thời Hán Nguyên Đế, tự Chiêu Quân .