王昭君 vương chiêu quân
♦ Chỉ cung nhân Vương Tường thời Hán Nguyên Đế.