珠母 châu mẫu
♦ Loài trai (sò, hầu) làm ra ngọc rất đẹp. § Còn gọi là chân châu bối hay châu bối .