珠胎 châu thai
♦ Hạt ngọc trong bụng con trai. ◇Trương Thuyết : Cựu đình tri ngọc thụ, Hợp Phố thức châu thai , (Lô Ba dịch văn Trương ngự sử Trương Phán Quan dục đáo bất đắc đãi lưu tặng chi ).
♦ Tỉ dụ con nhỏ tuổi. ◇Vương Bột : Phách tán châu thai một, Phương tiêu ngọc thụ trầm , (Thương Bùi lục sự táng tử ).
♦ Tỉ dụ bào thai. ◇Thanh triều dã sử đại quan : Tích bán niên, sự tiệm tẩm hĩ, nhi Uông phúc trung ám kết châu thai, bách kế cầu đọa chi bất đắc , , , (Thanh đại thuật dị nhị , Dâm phụ vu ông ).