珠還 châu hoàn
♦ Hạt châu trở về. Nghĩa bóng: Người hay vật mất rồi mà lại tìm được. § Xem châu hoàn Hợp Phố .