班列 ban liệt
♦ Ngôi thứ (trong triều). ◇Phan Nhạc : Thiên tử dĩ vi tán kị thường thị, tòng ban liệt dã , (Hạ Hầu thường thị lụy , Tự ).
♦ Chỉ triều đình hoặc triều quan. ◇Hư Trung : Tảo vãn từ ban liệt, Quy tầm cựu ẩn phong , (Hiến trịnh đô quan ).
♦ Quan giai, phẩm cấp. ◇Vương Ngao : Đài tỉnh tự giám vệ suất chi quan, chỉ dĩ biện ban liệt chi sùng ti, chế lẫm lộc chi hậu bạc, đa vô chức nghiệp, kì sở vị quan, nãi cổ chi tước dã , , 祿, , , (Chấn trạch trường ngữ , Quan chế ).
♦ Thứ hạng.
♦ Xếp đặt.