琴書 cầm thư
♦ Đàn và sách. ◇Đào Uyên Minh : Duyệt thân thích chi tình thoại, lạc cầm thư dĩ tiêu ưu , (Quy khứ lai từ ) Vui vẻ nghe chuyện trò tình thật của người thân thích, vui với cây đàn và cuốn sách để khuây lo.