璧還 bích hoàn
♦ Ngọc được trả về. § Do điển vua Triệu được trả ngọc bích.
♦ Hoàn lại chủ nhân vật phẩm còn nguyên vẹn. ◎Như: đối ư thử sự, tiểu đệ tự giác vô công, kim tương sở tặng chi vật bích hoàn, bất tình chi xử , , , .