甘結 cam kết
♦ Giấy bảo chứng giữ đúng lời. ◇Cao Minh : Tả hữu dữ tha thủ liễu cam kết (Tì bà kí , Nghĩa thương chẩn tế ).
♦ Làm tờ bảo chứng. ◇Tống đề hình tẩy oan tập lục : Nhưng thủ khổ chủ tịnh thính nhất can nhân đẳng, liên danh cam kết, y thức bị tế khai tả đương nhật bảo kết , , (Thánh triều ban hàng tân lệ , Kiểm nghiệm pháp thức ).