甘言 cam ngôn
♦ Lời ngon ngọt. ◇Sử Kí : Khổ ngôn dược dã, cam ngôn tật dã , (Thương Quân liệt truyện ).