病情 bệnh tình
♦ Tình trạng biến hóa của bệnh tật. ◎Như: bệnh nhân đích bệnh tình bất ổn .