病理 bệnh lí
♦ Nguyên nhân, tính chất, quá trình phát triển, kết quả... của tật bệnh (y học).