病舍 bệnh xá
♦ Nhà thương. ◎Như: hiện đại nhân vi trọng thị nhân quyền, bệnh xá đích thiết bị đô cải thiện hứa đa liễu , .