登壇 đăng đàn
♦ Lên đàn tràng. § Ngày xưa chỉ nghi thức long trọng đặt đàn tràng cử hành hội minh, tế tự, lễ lên ngôi vua, bái tướng, v.v. ◇Viên Diệp : Ngụy vương đăng đàn, thụ hoàng đế tỉ thụ , (Hiến đế xuân thu ) Ngụy vương lên đàn tràng, nhận ấn tín dây thao lên ngôi hoàng đế.
♦ Lên giảng đài. ◇Lí Ngư : Dương Minh đăng đàn giảng học (Nhàn tình ngẫu kí , Từ khúc ).
♦ Mượn chỉ sự vật nào đó xuất hiện mở đầu.