白天 bạch thiên
♦ Ban ngày. ☆Tương tự: nhật gian , bạch trú , bạch nhật . ★Tương phản: hắc dạ , dạ gian , dạ vãn , vãn thượng .