白契 bạch khế
♦ Giấy tờ, khế ước... chưa được nhận thực chính thức. § Tương đối với hồng khế .