白居易 bạch cư dị
♦ Nhà thơ Trung Quốc đời Đường, tác giả bài Trường hận ca .