白山 bạch sơn
♦ Núi có tuyết trắng trên đỉnh.
♦ Chỉ Thiên san , tên dãy núi ở Tân Cương.
♦ Chỉ Kì Liên san , ở Cam Túc.
♦ Chỉ Trường Bạch san , ở Cát Lâm.