白布 bạch bố
♦ Vải trắng. ◇Quản Tử : Dân bị bạch bố (Khinh trọng mậu ) Dân khoác áo vải trắng.
♦ Hoành hành phóng túng. ◇Vương Sung : Thì hoặc bạch bố hào dân, hoạt lại bị hình khất thải giả, uy thắng ư quan, thủ đa ư lại, kì trùng hình tượng hà như trạng tai? , , , , (Luận hành , Thương trùng ).