白徒 bạch đồ
♦ Binh lính không được huấn luyện. ◇Quản Tử : Dĩ giáo tốt luyện sĩ kích khu chúng bạch đồ, cố thập chiến thập thắng, bách chiến bách thắng , , (Thất pháp ) Lấy quân sĩ có huấn luyện đánh đuổi lũ tráng đinh bị trưng tập làm binh lính không được tập tành gì cả, nên mười trận thắng cả mười, trăm trận thắng cả trăm.
♦ Phật giáo gọi người đời thường là bạch đồ .
♦ Chỉ đồ đệ không xuất gia.
♦ Chỉ người không có học vấn tài cán gì cả.