白戰 bạch chiến
♦ Đánh nhau tay không. Chỉ làm thơ theo lối cấm thể thi với các điều kiện khắt khe, cấm dùng chữ này vần kia, giống như người đánh nhau mà cấm dùng khí giới. Do tích Âu Dương Tu đời Tống tụ họp bạn bè làm thơ vịnh tuyết, mà cấm dùng những chữ như Lê, Mai, Nga, Hạc, Bạch, v.v. ◇Tô Thức : Đương thời hiệu lệnh quân thính thủ, Bạch chiến bất hứa trì xích thiết , (Tụ tinh đường tuyết ).
♦ Phiếm chỉ đánh nhau.