白打 bạch đả
♦ Một trò đá cầu hai người chơi.
♦ Đánh nhau tay không.
♦ Trách phạt hoặc công kích không hiệu quả.