白日 bạch nhật
♦ Mặt trời. ◇Vương Chi Hoán : Bạch nhật y san tận, Hoàng Hà nhập hải lưu , (Đăng quán tước lâu ) Mặt trời lặn dựa vào núi, Sông Hoàng Hà trôi vào biển.
♦ Ban ngày. § Cũng nói bạch thiên , nhật gian .