白日升天 bạch nhật thăng thiên
♦ Theo đạo giáo, người sau khi tu luyện đắc đạo, giữa ban ngày bay lên cõi trời thành tiên.
♦ Giữa ban ngày mà lên trời được, chỉ sự giàu sang vinh hiển mau chóng.
♦ § Cũng viết là: bạch nhật thăng thiên , bạch nhật thượng thăng .