白晝 bạch trú
♦ Ban ngày. § Cũng gọi là bạch thiên . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thử thì hạo nguyệt sơ thăng, quang đồng bạch trú , (Quyển thập nhị).